Naše služby


Díky dlouholetým zkušenostem z oboru dotačních programů Vám můžeme nabídnout kompletní servis s realizací Vašeho projektu při nákupu elektromobilu nebo neveřejné dobíjecí stanice.


Spolupracujeme dále s firmami, které pro Vás zajistí nabídky na dobíjecí stanice, nabídnou nejlepší možné technické řešení a zajistí veškerou dokumentaci. Projdeme s Vámi veškeré povinné přílohy k žádosti, spočítáme bodové hodnocení projektu a posoudíme přijatelnost projektu. Naši práci lze jednoduše shrnout do následujích bodů:

01

Příprava projektu

V úvodu nám sdělíte Vaše požadavky, představy a řeknete nám jaký druh elektromobilu chcete v rámci dotace pořizovat.


Zhodnotíme reálné šance na úspěch získání dotace, budeme Vás informovat o veškerých povinných přílohách, projdeme s Vámi bodové hodnocení projektů a zajistíme veškerou součinnost např. s dodavatelskou firmou nabíjecích stanic.

04

Realizace projektu

Po vyhodnocení projektů následuje samotná fyzická realizace projektu, tzn. nákup elektromobilu (dobíjecí stanice).


V okamžiku vyhodnocení projektů klienti obdrží od poskytovatele dotace smlouvu o čerpání finančních prostředků, tzn. že Vám je alokována finanční podpora a poskytovatel dotace bude čekat pouze na vyhotovenou žádost o platbu.

02

Zpracování žádosti

Po společné dohodě a odsouhlasení spolupráce pro Vás vypracujeme veškeré povinné přílohy k žádosti včetně samotné žádosti v systému poskytovatele dotace, v případě zájmu zajistíme projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení, veškerá administrativa jde za námi.


Budeme v podstatě Váš rádce a provedeme Vás veškerými kroky např. jak založit systém žádosti, jaký elektronický podpis zařídit atd.

Žádost o platbu

05

V okamžiku, kdy máte vše nakoupeno, tak z naší stany dochází k vyhotovení žádosti o platbu.


Zašlete nám všechny faktury od dodavatelských firem a my na základě podkladů vyhotovíme žádost o platbu, vše se zpracovává v systému poskytovatele dotace.

03

Hodnocení projektu

Všechny dotační tituly podléhají hodnocení ze strany poskytovatele dotace, který umožnuje v rámci hodnocení doplnění projektu, tzn. pokud je třeba něco doplnit, vyjasnit, tak jsme v rámci projektu vždy vyzvání.


Doplnění provádíme s Vaší součinností a následně vše ukládáme do systému žádosti. Hodnocení projektu trvá z praxe cca 2 až 4 měsíce v závisloti na počtu projektů atd.

06

Monitoring projektu

Po úspěšné platbě dotace, která přijde na Váš účet začíná běžet doba udržitelnosti, jedná se o dobu, po kterou musí projekt fungovat.


V případě Vašeho zájmu pro Vás budeme tvořit monitorovací zprávy, které si vyžádá poskytovatel dotace. Zprávy vyhotovíme a vše ukládáme do systému poskytovatele dotace ke schválení.

KOLIK MĚ VAŠE SLUŽBY BUDOU STÁT?


Veškeré konzultace nabízíme v rámci služeb samozřejmě zdarma a pokud se domluvíme na spolupráci, tak je naše odměna rozdělena na dvě části.


Jelikož se jedná o několika měsíční administrativní proces, tak první část probíhá po podpisu Smlouvy o dílo a dohodnutá částka slouží na vyhotovení kompletní žádosti o dotaci včetně příloh.


Druhá část následuje po schválení žádosti o dotaci, kdy účtujeme % ze schválené dotace (nikoliv z investice). Procentuelní odměna se pohybuje mezi 4 - 8% ze schválené dotace. Přesné podmínky jsou samozřejmě předem známé ze Smlouvy o dílo. 


KONČÍ VAŠE PRÁCE PO SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI?


Mnoho klientů se domnívá, že po podání žádosti pro nás práce končí. Naše služby tím právě naopak začínají, podaní žádosti je pouze první krok, naše práce nekončí ani po schválení žádosti o dotaci. Po samotném schválení následuje opět administrativní proces, aby došlo k úspěšnému profinancování celé akce. Tato práce je naší starostí, služby za tyto činnosti jsou již zahrnuty v našich provizích a nebudou Vás již nic stát.

S dotacemi je vždy spojeno velké množství dotazů, níže jsou uvedeny nejčastější dotazy, na které se nás ptáte.

Nejčastější otázky

Kdo může o dotaci žádat?

Žádat o dotaci na elektromobil nebo dobíjecí stanice mohou podnikatelské subjekty, které spadajjí do kategorie malých, středních i velkých podniků a to včetně OSVČ. V závislosti na velikosti podniku se liší celková výše podpory. Dále dle konkrétní výzvy mohou žádat i nepodnikatelské subjekty, např. obce, státní organizace, školská zařízení, církve atd. 

Můžu si elektromobil koupit na leasing?

Záleží na přesných podmínkách stanovených poskytovatelem dotace pro podnikatelské subjekty mohou být odlišné podmínky než např. pro obce, spolky atd. Jakmile bude vypsána konkrétní výzva, tak Vám tuto otázku rádi zodpovíme. 

Kdo může využít dobíjecích stanic?

Dotace je zaměřena na neveřejné dobíjecí stanice. V praxi to tedy znamená, že dobíjecí stanice slouží pouze pro žadatele. Veřejnost k těmto dobíjecím stanicím nemůže jezdit. 

Co je vlastně elektromobil?

Elektromobilem se rozumí specifikované typy vozidel: – BEV- battery electric vehicle (bateriové elektrické vozidlo), – EREV- extended-range electric vehicle (elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem). Hybridní vozy vč. technologie plug-in nejsou podporovány. (Takže např. Škoda Superb iV není podporováné vozidlo, protože se jedná o plug-in hybrid).

Jak je to s DPH?

Pokud je žadatel neplátce DPH, tak se dotace vztahuje i na DPH. Pokud je žadatel plátcem DPH, tak se dotace na DPH nevztahuje a DPH je tedy v rámci projektu nezpůsobilým výdajem.

Musím vyhlašovat výběrové řízení?

Opět záleží na podmínkách a textu výzvy, jakmile budou známé podmínky, bude informace uveřejněna. 

Mohu dotaci použít pouze na dobíjecí stanici?

Projekty zaměřené pouze na nabíjecí stanici nedostanou v bodovém hodnocení dostatek bodů a projekt by byl poskytovatelem dotace zamítnut, na samotné dobíjecí stanice tedy není možné žádat.

Můžu koupit "ojetý" elektromobil?

V rámci dotace je přesně definované "nové vozidlo". Za nový elektromobil se považuje dopravní prostředek, který byl dodán do 6 měsíců od data uvedení do provozu a má najeto max. 6.000 km. (tyto informace vychází z poslední výzvy, nová připravovaná výzva může tyto limity rušit nebo upravovat).

Jsou stanoveny nějaké finanční limity?

Ano, nákup elektromobilu kategorie M1 (osobní vozidlo) pro podnikatelské účely s pořizovací cenou vyšší než 1 250 000,- Kč bez DPH není podporován. Dále je stanovena minimání výše dotace v rámci jednoho projektu, minimální dotace je poskytovatelem dotace stanovena na 250.000,- Kč. (tyto informace vychází z poslední výzvy, nová připravovaná výzva může tyto limity rušit nebo upravovat).